Поверителност

Правила за защита на личните данни на потребителите на Уебсайта http://www.drbiomaster.com/

Настоящият документ съдържа Правилата за събиране, обработка и защита на личните данни на потребителите при използването на услугите и ресурсите, предлагани от „ДР. БИОМАСТЕР“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131102513, чрез неговия уебсайт, достъпен на адрес http://www.drbiomaster.com/ („Правилата“). Правилата уреждат отношенията, свързани със събирането, обработването и защитата на личните данни, отнасящи се до потребителите на услугите или ресурсите, достъпни чрез горепосочения уебсайт, от страна на „ДР. БИОМАСТЕР“ ООД, в качеството му на администратор на лични данни.

I. Дефиниции

За прилагането и тълкуването на настоящите Правила употребените в тях понятия и изрази ще имат следното значение:
1. „Доставчик на услуга по съхранение на чужда информация” (“Хостинг компания”) е физическото или юридическото лице, което предоставя Споделени хостинг услуги.
2. „Доставчик на услуги“ е „ДР. БИОМАСТЕР“ ООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131102513, със седалище и адрес на управление в град София, район Люлин, п. код 1336, ЖК. Люлин, бл. 346, ет. 10, ап. 43 , учредено и осъществяващо търговска дейност в съответствие със законите на Република България и администриращо уебсайта, достъпен на адрес http://www.drbiomaster.com/.
3. „Електронна препратка“ означава хипервръзка, обозначена в определена уеб страница, която позволява автоматизирано препращане към друга уеб страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
4. „Здравна информация“ са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация.
5. „Злоумишлени действия“ са действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи Интернет или други свързани мрежи, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по незаконен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация (hack), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет или други свързани мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане или административно нарушение по българското законодателство.
6. „Общи условия на Уебсайта http://www.drbiomaster.com/ или „Общи условия“ са Условията за използване на Услугите и Съдържанието чрез Уебсайта http://www.drbiomaster.com/, които са приети от Доставчика на услуги и са достъпни в Интернет на Уеб страница с адрес: http://www.drbiomaster.com/общи-условия/.
7. „Потребител“ е всяко лице, което под каквато и да е форма използва информационните услуги или ресурсите, предоставяни от Уебсайта http://www.drbiomaster.com/, администриран от Доставчика на услуги.
8. „Потребителско съдържание“ е всеки текст, снимка, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани от Потребител на сървър на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез Уебсайта http://www.drbiomaster.com/.
9. „Случайно събитие“ е непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, непредвидимо към момента на сключване на Договора, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
10. “Споделени хостинг услуги” включват, но не се изчерпват с услуги по предоставяне на свободно дисково пространство, намиращо се в инфраструктурата на Доставчика на услуга по съхранение чужда информация; предоставяне на достъп до администраторски панел за публикации; обработване и администриране на информация, съхранявана в предоставеното дисково пространство; използване на електронна поща; предоставяне на параметри във връзка с изпълнение на услугата по договора, обвързващ „ДР. БИОМАСТЕР“ ООД и Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация; предоставяне на услуги по техническа поддръжка; предоставяне на контролен панел за управление на абонаментите и регистрациите на потребителите.
11. „Съдържание“ е всеки текст, снимка, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на Уебсайта http://www.drbiomaster.com/ от Доставчика на услуги на сървър на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез Уебсайта http://www.drbiomaster.com/.
12. „Уебсайт“ е съвкупност от уеб страници, съдържащи текст, звук, картина, изображение, електронни препратки, компютърни програми (софтуер) или други материали и ресурси, които са налични в Интернет и достъпът до които може да се осъществи на унифициран адрес на ресурс (URL) в компютърна мрежа чрез използването на протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol) или HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
13. „Уебсайтът http://www.drbiomaster.com/ е уебсайт, разработен, поддържан и администриран от Доставчика на услуги, чрез който на потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, включително, но не само, информация за раковите заболявания, за известни и най-нови методи за алтернативно лечение и друга информация и ресурси за здравето, които са предмет на Общите условия, включително и на настоящите Правила.
14. „Уеб страница“ е хипертекстов документ, съдържащ файлове, изображения, видео и друго съдържание, достъпът до който се осъществява чрез унифициран адрес на ресурс (URL).
15. „Услуги“ са услугите, предоставяни от Доставчика на услуги чрез Уебсайта http://www.drbiomaster.com/.
В приложимите случаи думи, употребени в единствено число, следва да се разбират в смисъл, включващ множествено число, и обратно.

II. Общи положения

1. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни, отнасящи се до Потребителите на Уебсайта http://www.drbiomaster.com/, се извършва от Доставчика на услуги. Доставчикът на услуги е вписан като администратор на лични данни под регистров номер 290247 в Регистъра на вписаните администратори на лични данни, поддържан от Комисията за защита на лични данни (КЗЛД).
2. Обработването на личните данни се извършва в съответствие с изискванията на българския Закон за защита на личните данни и приложимите норми на действащото българско и европейско законодателство. Личните данни се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно и само за целите на предоставянето на Съдържанието и Услугите в Уебсайта http://www.drbiomaster.com/, социалните мрежи и другите платформи, в които са достъпни.
3. Личните данни на Потребителите на Уебсайта http://www.drbiomaster.com/ се съхраняват за период от време, не по-дълъг от необходимия на Доставчика на услуги за предоставянето на Съдържанието и Услугите в Уебсайта http://www.drbiomaster.com/, както и за други цели, изрично посочени в Правилата или предвидени със закон.
4. Доставчикът на услуги при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или разкрива информация, съдържаща лични данни на Потребителя, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном; разкриват расов или етнически произход; или разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели. Потребителите нямат каквото и да е задължение да разкриват, предоставят или публикуват подобна информация при ползването на Услугите на Уебсайта http://www.drbiomaster.com/.

III. Съгласие с Правилата и изрично съгласие за обработване на лични данни по т. II.5

1. Потребителят потвърждава, че е запознат с настоящите Правила и е съгласен с тях, с всяко използване на информационните услуги или ресурси на Уебсайта http://www.drbiomaster.com/, включително и с отварянето на Уеб страница от Уебсайта http://www.drbiomaster.com/, както и чрез натискането на Електронна препратка, видима на началната (заглавната) страница или на която и да е друга Уеб страница от Уебсайта http://www.drbiomaster.com/. Ако Потребителят не е съгласен с някое от изискванията на настоящите Правила, той не следва да използва Уебсайта http://www.drbiomaster.com/ или която и да е от Услугите, а в случай че вече ги е използвал или ги използва – да преустанови използването им незабавно.
2. Настоящите Правила се прилагат в отношенията между Доставчика на услуги и Потребителите. Текстът на настоящите Правила е достъпен в Интернет на български език на Уеб страница с адрес: http://www.drbiomaster.com/общи-условия/
във формат, който позволява тяхното съхранение и възпроизвеждане.

IV. Права и задължения на страните

1. Доставчикът на услуги полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала известна на Доставчика по повод на предоставяне на Услугите, предмет на Общите условия. В случаите на непреодолима сила, Случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица Доставчикът не отговаря за неизпълнението на задълженията си съгласно настоящите Правила, но уведомява в едномесечен срок писмено засегнатите Потребители относно възможните последици от неизпълнението за защитата на личните данни, отнасящи се до тях.
2. В качеството си на администратор на лични данни Доставчикът на услуги предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните на Потребителя от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. При всяка обработка, която включва предаването на съответните лични данни по електронен път, Доставчикът на услуги взема съответните специални мерки за защита на данните. Всички мерки по настоящата точка са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
3. В регистрационните и други форми Доставчикът на услуги ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С оглед избягването на всякакви съмнения, в съответните регистрационни форми предоставянето на данни, отбелязани като задължителни, е задължително условие за успешна регистрация и всяко непредоставяне на същите представлява пречка за достъп до Услугите, които изискват регистрация. С изразяване на съгласие с настоящите Правила Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Във връзка с това Доставчикът на услуги има правото да събира, обработва и използва лог-файлове (дата, час и съответно източник на връзката – IP адреси), когато това е необходимо по силата на приложим закон, както и лог-файлове и всякаква друга информация, необходима за възпроизвеждането на електронни изявления, направени от Потребителя в хода на използване на Услугите.
4. При използване на Уебсайта http://www.drbiomaster.com/ Доставчикът на услуги има правото (но не и задължението) автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към сървъра на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация и може да включва информация за посетени от Потребителя Уеб страници от Уебсайта http://www.drbiomaster.com/; Уебсайтове, пренасочили Потребителя към Уебсайта http://www.drbiomaster.com/; Уебсайтове, посетени от Потребителя чрез Електронни препратки, намиращи се на Уебсайта http://www.drbiomaster.com/; дата и час на тези посещения; IP адреса на Потребителя; вид на използвания от Потребителя интернет браузър; ключовите думи, използвани от Потребителя за търсене на информация в Уебсайта http://www.drbiomaster.com/; брой Потребители, посетили определена Уеб Страница от Уебсайта http://www.drbiomaster.com/; брой кликвания върху Електронни препратки от Уебсайта http://www.drbiomaster.com/ и др. Тази информация няма да бъде свързвана с друга информация по начин, който може да идентифицира Потребителя, и ще бъде използвана единствено за статистически цели и подобрение на качеството на предоставяните Услуги.
5. Доставчикът на услуги ще събира, обработва и използва информацията от Раздел IV.3 с цел предоставяне на Услугите; осигуряване на идентификация на Потребителя, когато това е необходимо; за възпроизвеждане и доказване на електронни изявления, направени от Потребителя, в случаи на правен спор или в случаи, когато това е необходимо с оглед изискванията на приложимото законодателство – за изпълнение на законовите задължения на Доставчика на услуги или за реализирането или защитата на правата на Доставчикът на услуги; за целите на директния маркетинг; за предлагане на предоставяни от трети лица стоки и/или услуги; за статистически цели, както и за всякакви други цели, изрично предвидени в настоящите Правила и в Общите условия.
6. При съгласие с настоящите Правила Потребителят декларира, че е наясно с предоставените му от българския Закон за защита на личните данни права, които включват, но не се изчерпват с:
6.1. правото на достъп до личните му данни, обработвани от Доставчика на услуги;
6.2. правото да коригира или актуализира личните си данни, обработвани от Доставчика на услуги;
6.3. правото да поиска от Доставчика на услуги да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;
6.4. правото да поиска от Доставчикът на услуги да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия от страна на Доставчика на услуги;
6.5. правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
6.6. правото да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване; и
6.7. правото да възрази срещу обработването на личните му данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном, извън случаите, когато личните данни са предоставени с изричното съгласие на Потребителя или в друга от хипотезите на чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
7. Доставчикът на услуги се задължава да не разкрива лични данни на Потребителя и да не предоставя на трети лица – държавни органи, дружества, физически лица, и т.н., събрани по този ред лични данни, освен в случаи, когато:
7.1. това е предвидено в Общите условия или когато Потребителят е дал изрично своето съгласие при регистрацията или на по-късен етап;
7.2. информацията е поискана от държавни органи, съдебни или други институции, които по силата на приложимото законодателство са компетентни и овластени да изискват и получават подобна информация по надлежния за това ред;
7.3. разкриването на лични данни е необходимо за защита на правата и законните интереси на Доставчика на услуги;
7.4. данните се предоставят на обработващи личните данни, извършващи тази дейност от името на Доставчика на услуги, които осигуряват достатъчни гаранции за техническа и организационна сигурност, която следва да бъде съблюдавана при извършването на обработката. Обработващите лични данни са задължени да обработват данните единствено и само под стриктните инструкции на Доставчика на услуги и нямат правото да използват или обработват по какъвто и да е друг начин личните данни на регистрирания Потребител за други цели, освен за целите, предвидени в настоящите Правила;
7.5. други случаи, предвидени в закона или в Общите условия.
8. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Правила или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Доставчикът на услуги има право да предостави информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи за предприемането на приложимите съгласно действащото законодателство мерки.
9. С приемането на настоящите Правила и с абонирането си за получаване на информационен бюлетин, обявления и/или уведомления, Потребителят се съгласява личните му данни и данните му за контакт, предоставени на Доставчика на услуги по време на регистрацията му или в един по-късен етап, да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг. Потребителят се съгласява да получава непоискани рекламни съобщения от Доставчика на услуги, свързани с дейността на Доставчика на услуги, Услугите предоставяни чрез Уебсайта http://www.drbiomaster.com/, както и да бъде адресат на допитвания, въпросници и други подобни. Потребителят има право да оттегли така даденото си съгласие по всяко време, като изпрати писмено уведомление до Доставчика на услуги на следния e-mail адрес: office@drbomaster.com.
10. Доставчикът на услуги има право (но не и задължение) да инсталира върху компютъра или друго крайно устройства на Потребителя „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, обичайно състоящи се от букви и цифри, които се запазват от устройството, чрез което Потребителят може да получи достъп до определени Уеб страници, които дават възможност да бъде възстановена информацията относно конкретния Потребител чрез разпознаване на неговото крайно устройство и/или уеб браузър. Бисквитките, използвани от Доставчика на услуги, не съдържат каквато и да е информация, която позволява идентификацията на Потребителя. Доставчикът на услуги използва следните видове бисквитки:
10.1. „Постоянни бисквитки”, които се запазват на крайното устройство на Потребителя, докато той/тя не ги изтрие. Постоянните бисквитки могат да бъдат премахнати от Потребителя чрез следването на инструкциите, които използвания от него/нея уеб браузър предоставя. Бисквитките, използвани от Доставчика на услуги, съдържат идентификационен номер, който спомага за идентификацията на използваните от Потребителя уеб браузър и/или крайно устройство;
10.2. „Бисквитки за поведенческо таргетиране“, които се пазят в уеб браузъра на Потребителя и се предоставят на трети страни за рекламни цели. Тези бисквитки не съдържат лична информация и не позволяват на третите страни да разкриват самоличността на Потребителя. Бисквитките се използват за позиционирането и подобряване на относимостта на позиционираните Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Доставчика на услуги или от трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към Уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика на услуги. Потребителят може по всяко време да откаже запазването на тези бисквитки чрез настройките на неговия Интернет браузър, като това няма да повлияе на позиционирането на рекламно съдържание в Уебсайта http://www.drbiomaster.com/, а единствено на неговата относимост спрямо интересите на Потребителя.
10.3. „Бисквитки-съгласие”, които се запазват в уеб браузъра на Потребителя и отразяват даденото от него съгласие/несъгласие с използването на всички бисквитки, описани в настоящите Правила.
11. Потребителят има право по всяко време да откаже запазването и/или достъпа до информация, съхранена на крайното му устройство. Извършването на този отказ и/или изтриването на бисквитки от Потребителя може да доведе до цялостна или частична невъзможност на Потребителя да осъществява достъп до Уебсайта http://www.drbiomaster.com/ и/или Услугите, за което Доставчикът на услуги не носи отговорност. Потребителят има правото по всяко време да получава информация от Доставчика на услуги за данните, които се запазват на крайното му устройство, чрез изпращане на запитване до Доставчика на услуги на следния имейл адрес: office@drbiomaster.com.
12. При предоставяне на Услугите Доставчикът на услуги запазва информация и получава достъп до информация, съхранена на крайното устройство на Потребителя, която обработва с цел:
12.1. осигуряване нормалния и качествен достъп на Потребителя до Услугите с всичките им функционални възможности;
12.2. проверка за наличието на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на Потребителя, необходими за нормалния достъп и използване на Услугите и съответно информирането за липсата на такива;
12.3. проследяване и предотвратяване на мулти-акаунтинг (регистрацията и използването на множество Потребителски Акаунти от един и същи Потребител) и Злоумишлени действия;
12.4. визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайта http://www.drbiomaster.com/, които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на Потребителя (напр. широчина на екран; разделителна способност и др.);
12.5. приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от Уебсайта http://www.drbiomaster.com/ съобразно предпочитанията и настройките на Потребителя;
12.6. приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от Уебсайта http://www.drbiomaster.com/ съобразно предпочитанията и настройките на Потребителя.

Настоящите Правила са приети с решение на Управителя на „ДР. БИОМАСТЕР“ ООД на 6.02.2017 г. и влизат в сила на 6.02.2017 г. Всички последващи промени в Политиката ще бъдат ефективни от датата, посочена в тях за влизане в законна сила.

© 2017 ДР. БИОМАСТЕР ООД

Документа “Правила за защита на личните данни на потребителите на Уебсайта” можете да изтеглите оттук